هیچ محصولی یافت نشد.

درخشش و کسب موفقیت چشم گیر دیگر شرکتها، Randy و Wendy بازنشسته را وا داشت تا در تاریخ ۹ سپتامبر سال ۲۰۰۹ در ساعت ۹ و ۹ دقیقه صبح شرکت Jeunesse را راه اندازی کنند. این شرکت نشان دهنده طول عمر و انعکاس دهنده تمایل موسسان آن نه تنها به زنده ماندن بلکه گرایش به سوی رشد است. این شرکت با اشتیاق برای به اشتراک گذاشتن محصولات زیبایی و جوان کننده تحول برانگیز خود در سراسر جهان، موجب شد تا موسسان آن ارزشمندترین طرحهای پرداخت غرامت را در صنعت فروش مستقیم طراحی و اجرا کنند. نتیجه حاصل بستری جهانی و نوآورانه است که قدرت تکنولوژی را در به اشتراک گذاشتن محصولات بدیع، آموزش و پشتیبانی از آنها به کنترل خود درآورده است. امروزه، هزاران نفر از مردم در سراسر به ما در تکمیل داستان مان کمک میکنند. همراه هم جنبش جهانی را پیش می بریم که مردم را در بدست آوردن تمام پتانسیل موجود خود قدرتمند می سازد. سن افراد یا طبقه و درآمد آنها مهم نیست. داستان ما آغاز میشود.